AdGuardHome 下载地址

从Github找到可执行的版本:https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases

下载解压:

wget https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases/download/v0.107.6/AdGuardHome_linux_arm64.tar.gz
tar -xvzf *AdGuardHome_linux_arm64.tar.gz

运行:

cd AdGuardHome 
sudo ./AdGuardHome -s install

配置AdGuardHome

进入管理界面:http://IP

配置

然后根据提示完成配置就OK了

最后修改:2023 年 07 月 25 日
您的赞赏是对我最大的支持。